(HNM) - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30-7-2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến để hoàn thiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công, người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như người suy giảm khả năng lao động từ 41 đến 60%. Nhưng tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân chỉ quy định về hồ sơ xác lập mới cho đối tượng có con chưa được hưởng chế độ ưu đãi con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Áp dụng quy định này để xem xét giải quyết đối với những trường hợp đã được giải quyết chế độ theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây là không phù hợp, gây thiệt thòi cho một số đối tượng.

Vì thế, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung quy định về trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ dị dạng, dị tật được công nhận, đã được hưởng hoặc đang hưởng trợ cấp hằng tháng thì được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Các chế độ ưu đãi được hưởng kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố ra quyết định.

 
Hà Hiền