(HNM) - Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 975/KH-BYT về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.
 
Theo đó, đối tượng kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, chú trọng kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử; các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo.

Tại cấp trung ương sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra theo chuyên đề. Cụ thể, trong tháng 9 và tháng 10-2017, đoàn số 1 sẽ kiểm tra ngẫu nhiên 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử. Từ tháng 10 đến tháng 12-2017, đoàn số 2 sẽ kiểm tra chuyên đề hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại tỉnh Long An và TP Hà Nội. Còn tại địa phương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn quản lý...

 
Trang Thu